• 100% prírodné zložky, 0% hormón

Všeobecné obchodné podmienky a GDPR

Všeobecné obchodné podmienky

I. Informujeme Vás, že Vy ako zákazník, používaním stránky www.bee-well.sk vyjadrujete súhlas, že ste oboznámený so Všeobecnými obchodnými podmienkami na základe zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom a účinnom znení. Prosíme Vás, ak chcete byť kupujúcim zákazníkom, resp. aktívnym používateľom webshopu, pozorne si prečítajte nasledovné Všeobecné obchodné podmienky a využívajte stránku len v prípade, že súhlasíte so všetkými bodmi,a považujete ich za záväzne prijateľné. Daný dokument je uzatvorený výlučne elektronickou formou. Nižšie uvedené podmienky sa podľa zákonom č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení sa považujú za zmluvu uzatvorenú na diaľku.

II. Bezpečnosť poskytnutých informácií a pravidlá ochrany údajov.

Nasledovné podmienky ochrany údajov obsahujú ďalšie informácie upravujúce ochranu a spracúvanie údajov poskytovaných na webovej stránke www.bee-well.sk.

 1. Údaje správcu údajov: Tessa Live s.r.o., Orechový rad 1252/7, 945 01 Komárno, SR, IČO: 45995958 IČ DPH: SK2023182997. Spoločnosť  je platiteľom DPH, ceny sú uvedené vrátane DPH.
 2. Aké údaje uchovávame, za akým účelom a po akú dobu?

Spracovanie údajov sa riadi všeobecným nariadením Európskeho parlamentu 2016/679 – Všeobecné pravidlá ochrany údajov (GDPR) a ich novelizáciami a doplneniami. Osobné údaje sú zhromažďované a spracovávané len v nevyhnutnom rozsahu. Rozsah a druh osobných údajov závisí od právneho vzťahu, za účelom ktorého spracovanie prebieha. Údaje spracovávané v informačnom systéme Tessa Live s.r.o.:

identifikačné údaje (meno a priezvisko), kontaktné údaje (fakturačné údaje, dodacie údaje, e-mail, telefónne číslo). 

Vyššie uvedené osobné údaje sú spracovávané z nasledovných právnych dôvodov resp. na marketingové účely: 

– súhlas so spracovaním osobných údajov

– plnenie zmluvy

– zasielanie marketingových a obchodných oznámení o odborných podujatiach, časopisoch, knihách, produktoch, službách, akciách našej a partnerských spoločností elektronickou formou v súlade so zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronickej komunikácii s cieľom direct marketingu.

Doba uchovávania Vašich osobných údajov závisí od právneho základu ich spracovávania. Základom jej limitovania môže byť právny podklad, s Vami uzatvorená zmluva alebo Vami poskytnutý súhlas. Pri zasielaní obchodných resp. marketingových ponúk (newsletter) nekonkretizovanej skupine zákazníkov (neaplikujeme profilovanie) je doba uchovávania osobných údajov tri roky. 

 1. Akým tretím osobám sú osobné údaje poskytované?

Spoločnosť Tessa Live s.r.o. spracúva Vaše údaje predovšetkým pre vlastné účely. Z dôvodu doručenia objednávky resp. plnenia zmluvy poskytujeme potrebné údaje našim obchodným partnerom – konkrétne spoločnosti GLS Slovakia, ktorá zabezpečuje zmluvnú prepravu tovaru.

 1. Newsletter

Pokiaľ ste požiadali o zasielanie newslettra, čím ste dali súhlas na zasielanie ponúk, uvedené osobné údaje (meno, e-mailová adresa) budú využívané výslovne len na odosielanie elektronického newslettra o našich produktoch, akciách, súťažiach a novinkách v ponuke. Súhlas so zasielaním newslettra môžete kedykoľvek odvolať buď kliknutím na odkaz, ktorý nájdete v spodnej časti každého nášho e-mailu, alebo prostredníctvom zaslania žiadosti na náš e-mail: info@bee-well.sk

 1. Cookies

Čo sú cookies? Cookies sú malé textové súbory s jedinečným identifikátorom, ktoré sa ukladajú na počítači či mobilnom telefóne z dôvodu identifikácie pri prezeraní konkrétnej webovej stránky. Môžu byť využité len pri Vašej návšteve, resp. na sledovanie interakcie s určitými službami/obsahmi. 

Ako cookies používame? Zbieranie údajov o správaní sa iniciuje zákazník kliknutím na „Súhlasím“ pri oznámení „Naša webová stránka používa cookies, vďaka ktorým Vám vieme zabezpečiť najlepší možný zážitok z nakupovania. Ak s tým súhlasíte, prosím kliknite na „Súhlasím“ „. Zozbierané cookies spracovávame prostredníctvom služby Google Analytics, ktorú prevádzkuje Google Inc. so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA na základe nasledovných podmienok ochrany údajov: https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

III. Spracovanie objednávky a priebeh uzatvorenia kúpnopredajnej zmluvy.
Zákazník si zvolí produkt, vyplní potrebné údaje a odošle objednávku. Internetový obchod automaticky zaeviduje a spätne potvrdí objednávku. Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí s Obchodnými podmienkami predajcu. Predajca odosiela tovar zákazníkovi prostredníctvom spoločnosti GLS General Logistics System Slovakia s.r.o.

 1. Preprava tovaru a platobné podmienky

Predajca najneskôr 72 hodín po prijatí objednávky odošle tovar zákazníkovi prostredníctvom spoločnosti GLS General Logistics System Slovakia s.r.o. Kuriérska spoločnosť doručuje tovar spravidla za 1 pracovný deň. Tovar sa skladuje 10 dní. Za dátum potvrdenia objednávky sa považuje dátum, kedy sme prostredníctvom e-mailu, či telefonátu objednávku potvrdili. Objednávkou cez webovú stránku www.bee-well.sk každý zákazník súhlasí s Obchodnými podmienkami a oboznámil sa s procesom objednávania. Objednávku je možné potvrdiť len v prípade, že zákazník vyplnil všetky potrebné údaje. Za škodu, ktorá vznikne z dôvodu nesprávne uvedených údajov, predajca nenesie zodpovednosť. Reklamácia bude uznaná len prípade, že sa preukáže poškodenie tovaru. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar priamo pri preberaní a svojím podpisom potvrdzuje, že tovar prevzal v poriadku. Za vady, na ktoré kupujúci neupozorní pri preberaní tovaru neberieme zodpovednosť. 

Zabezpečenie kvality

Na tovar distribuovaný našou spoločnosťou sa vzťahuje 100% záruka kvality. Nami ponúkané produkty zodpovedajú predpísaným normám a obsahujú zložky uvedené na obale. Na výrobu a spracovanie produktov sa vzťahujú normy HACCP. V prípade, že zákazník zistí, že kvalita odoslaného tovaru nezodpovedá jeho cene, suma bude vrátená. V prípade reklamácie je potrebné kontaktovať náš zákaznícky servis. 

Zodpovednosť za chyby

Predajca v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za nižšie uvedené chyby:

– porucha internetového pripojenia, ktorá bráni fungovaniu webovej stránky a možnosti objednávania cez ňu

– poruchy, ktoré nastanú pri objednávaní resp. pri komunikácii medzi predajcom a kupujúcim

– strata údajov pri písomnom alebo elektronickom prenose údajov

– porucha softvéru

– dôsledky rôznych programových, či technických chýb

– škody spôsobené zlým internetovým pripojením a nedostupnosťou webovej stránky

Za bezpečnosť údajov na svojom počítači zodpovedá kupujúci.Za pripojenie a kúpu tovaru na webovej stránke je zodpovedný jedine kupujúci.

Predávajúci nie je zodpovedný za udalosti vyplývajúce z príčin, ktoré nedokáže ovplyvniť.

Predávajúci má právo na zmenu ceny tovaru a termínu dodania, zmeny sú platné od času zverejnenia na webovej stránke

Predajca má právo podať žalobu pri podozrení na podvod a nie je zodpovedný za žiadne škody spôsobené kupujúcemu treťou osobou.

Pri porušení akýchkoľvek obchodných podmienok má predajca právo na zrušenie registrácie a nákupu zákazníka, proti čomu sa kupujúci nemôže odvolať.

Ak zákazník neprevezme tovar:

– v prípade, že kupujúci neprevezme tovar (podľa objednávky), vyhradzujeme si právo podať návrh na oprávnenú náhradu škody

– v prípade, že kupujúci neprevezme tovar pri prvom doručovaní a následne požiada o opätovné doručenie, je povinný nahradiť náklady za obe doručenia.

 1. Ceny

Ceny na webovej stránke sú konečné a sú uvedené vrátane DPH.  Nad rámec konečnej ceny si predávajúci účtuje len poštovné náklady. Predávajúci má nárok na zmenu cien na základe vlastného uváženia, ale nemá právo na zmenu cien po odoslaní objednávky. Akciové ceny sú platné iba počas vymedzeného obdobia.

 1. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od doručenia tovaru. Pokiaľ kupujúci využije svoje právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote, je vedomý, že predávajúci má nárok na úhradu nákladov súvisiacich s odstúpením od zmluvy. Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v danej lehote, je potrebné splniť nasledovné podmienky:

 1. a) zaslanie listu (najlepšie e-mailom na info@bee-well.sk) s nasledovným obsahom: „Žiadam o jednostranné odstúpenie od zmluvy zo dňa DD.MM.RRRR (číslo faktúry) a zároveň o vrátenie uhradenej čiastky za tovar na účet č: SK…………….. Dátum a podpis
 2. b) doručiť tovar na adresu predávajúceho spolu s kópiou vyššie spomenutého listu
 3. c) tovar zaslaný späť musí byť v neporušenom, neotvorenom, pôvodnom obale, produkt nesmie byť použitý, poškodený a musí byť kompletný. K tovaru je potrebné pripojiť potvrdenie o zaplatení. Nezasielajte tovar späť na dobierku, nebude prevzatý. Termín na vrátenie tovaru bude dodržaný, pokiaľ bude odoslaný najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s doručením vráteného tovaru do našej spoločnosti znáša kupujúci
 4. d) pokiaľ vrátený tovar spĺňa všetky vyššie uvedené podmienky, sumu za tovar Vám odošleme na udaný bankový účet najneskôr do 14 dní odo dňa obdržania zásielky. Peniaze neuhrádzame v hotovosti ani šekom.
 5. e) v prípade, že nie je splnená niektorá z vyššie uvedených podmienok, nárok na odstúpenie od zmluvy neuznávame a tovar zašleme na náklady kupujúceho späť. Predávajúci je oprávnený vyúčtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

VII. Reklamácia

Reklamáciu môže kupujúci realizovať zaslaním e-mailu na adresy v sekcii „kontakty“. Je potrebné uviesť dôvody reklamácie a zaslať reklamovaný tovar na adresu spoločnosti. Predajca sa zaväzuje k vybaveniu oprávnenej reklamácie do 30 dní a zaslaniu rovnakého, neporušeného tovaru zákazníkovi na vlastné náklady. Poškodený tovar je potrebné doručiť predajcovi, pričom poštovné náklady hradí kupujúci. Veríme, že nami distribuovaný tovar neposkytne dôvod na reklamáciu. 

Poškodenie tovaru počas prepravy

Kupujúci je povinný pri prevzatí tovar skontrolovať. Pri jednoznačnom poškodení počas prepravy má právo zaslať tovar späť našej spoločnosti. Spolu s prepravcom vystavia reklamáciu a tovar neprevezme. Kupujúci je povinný nás o tejto skutočnosti neodkladne informovať. Tovar bude doručený späť našej spoločnosti a my odošleme na vlastné náklady nový tovar.

VIII. Záverečné ustanovenia

V otázkach neuvedených v týchto Obchodných podmienkach sú smerodajnými ustanovenia Občianskeho zákonníka. Kupujúci odoslaním objednávky prijíma tieto zmluvné podmienky, na ktorých dodržiavanie sa potvrdením objednávky zaväzuje a predávajúci. Tieto zmluvné podmienky sú platné od 1.2.2016 do doby vydania nových Obchodných podmienok. Predávajúci si vyhradzuje právo na úpravu Obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. 

Ďalšie všeobecné podmienky

Používanie webovej stránky je pre každého bezplatné. Registrácia na stránke je dobrovoľná a zdarma.

Komárno 1. októbra 2018

Online platba platobnou kartou cez platobnú bránu Trustpay a.s.

Užívateľ/kupujúci je oboznámený s tým, že nižšie uvedené osobné údaje poskytnuté spoločnosti Tessa Live s.r.o. so sídlom Ul. Roľníckej školy 1500/1 945 01 Komárno, SR budú poskytnuté na spracovanie Trustpay a.s. /www.trustpay.eu/

údaje potrebné k fakturácii: meno a priezvisko, adresa, PSČ, mesto.

  Ak ste človek, vyberte obrázok Strom .

  Send this to a friend